Regulamin

 I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Portal internetowy, działający pod adresem https://www.taxandlaw.com.pl , zwany dalej „Portal Tax & Law”, prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług księgowości, doradztwa podatkowego, obsługi kadrowo-płacowej i obsługi prawnej.

 

II. DEFINICJE

1) Regulamin – niniejszy regulamin z dnia 5 sierpnia 2019 r., określający zasady zbierania i przetwarzania danych, podawanych przez użytkowników Portalu Tax & Law oraz określa prawa i obowiązki Użytkownika, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

2) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Właścicielem umowę zawartą na odległość lub podejmuje działania w celu zawarcia takiej umowy.

3) Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4) Właściciel – Tax & Law Sp. z o.o., ul. Jana Zamoyskiego 81/10, 30-519 Kraków, NIP 6762477732, REGON 123165390, KRS 0000516451

5) Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Portalu Tax & Law, dzięki której Użytkownik może przesłać Dane do Właściciela.

6) Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, a także dniem ustawowo wolnym od pracy.

7) Treści – wszelkie pochodzące od Właściciela lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Usług, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

8) Polityka prywatności i plików cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

9) Dane – informacje podawane przez Użytkownika w Formularzu Kontaktowym, a w szczególności dane osobowe

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Tax & Law, wypełniania Formularzy Kontaktowych oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania z Portalu Tax & Law, konieczne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

3. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Portalu Tax & Law zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

IV.FORMULARZE KONTAKTOWE

1. W celu wysłania Formularza Kontaktowego należy:

a)wpisać dane: adres e-mail Użytkownika, numer telefonu (nie wymagane – Użytkownik ma prawo nie podawać, aby wysłać Formularz Kontaktowy),

b)zaakceptować zgody wymagane przez Formularz kontaktowy. Zgody nie wymagane są oznaczone przed ich treścią wyrazem „(opcjonalne)”,

c)kliknąć przycisk wskazujący na wysłanie Formularza Kontaktowego.

2. Po prawidłowym wysłaniu Formularza Kontaktowego przez Użytkownika, Właściciel może wysyłać na adres e-mail Użytkownika informację o potwierdzeniu otrzymania Danych podanych przez Użytkownika.

3. Po dokonaniu weryfikacji Danych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych, oznaczających brak możliwości skutecznego kontaktu z numerem telefonu (np. błędy w liczbie znaków) lub adresem e-mail (np. błędy literowe), Właściciel ma prawo do przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail z prośbą o poprawę Danych. Poprawa Danych odbywa się drogą e-mailową lub telefoniczną z Użytkownikiem, choć dopuszcza się ponowne wysłanie Formularza Kontaktowego przez Użytkownika z prawidłowymi – poprawionymi danymi.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY USŁUGI ORAZ REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Tax & Law oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres e-mail wskazany na stronach Portalu Tax & Law Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Właściciela, a także zgłaszać telefonicznie na numery telefonów podane na stronie internetowej Portalu Tax & Law.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Właściciela zgłoszenia wady.

 

VI.DANE OSOBOWE

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w Formularzu Kontaktowym na Portalu Tax & Law, w procesie korzystania ze Portalu Tax & Law. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Właściciel przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania Umów za pośrednictwem Portalu Tax & Law oraz w celach marketingowych usług własnych.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie skierowane bezpośrednio do Właściciela.

5. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

VII. DZIAŁANIA ZABRONIONE

1. Zabronione są wszelkie czynności Użytkownika, które mogą polegać na:

a) uniemożliwianiu lub utrudnianiu prawidłowego funkcjonowania Portalu Tax & Law,

b) utrudnianiu dostępu do Portalu Tax & Law, do danych i Treści publikowanych w ramach Portalu Tax & Law, lub utrudnianiu korzystanie z nich,

c) publikowaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej,

d) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),

e) podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela, Portalu Tax & Law, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Właściciel ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu Tax & Law lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: Użytkownik korzysta ze Portalu Tax & Law w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu, a także gdy Użytkownik zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Portalu Tax & Law, a także w przypadku zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie ewentualne zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

2. Wszystkie nazwy Usług zamieszczone na stronie Portalu Tax & Law używane są w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Właścicielowi statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu Tax & Law. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Właściciela oraz Użytkownika.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub dotyczących spraw, których dotyczy Regulamin, jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

6. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami jurysdykcję we w/w sprawach ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela.

Chcesz być spokojny o swoją księgowość? 

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pn. do pt., od 8:00 do 16:00.

Nr tel.:
+48 531 122 419

Adres e-mail:
biuro@taxandlaw.com.pl

Nr tel.:
+48 693 451 364

Adres e-mail:
biuro@taxandlaw.com.pl

Witaj! Jestem Renata.
Jak mogę Ci pomóc?

Sekretariat:

12 426 42 74

+48 531 122 419

Kadry:

+48 733 550 559

+48 535 112 403

Alina Matiaszek

+48 693 451 364

alina.matiaszek@taxandlaw.com.pl

Przemysław Florek

+48 693 451 374

przemyslaw.florek@taxandlaw.com.pl

Tax & Law Sp. z o.o.
ul. Jana Zamoyskiego 81/10
30-519 Kraków
NIP 6762477732
REGON 123165390
KRS 0000516451

© 2019 Tax & Law Sp. z o.o.
Stronę wykonało ForPage.pl